Vang de Watermonsters | Onze partners

Onze partners

Natuur & Milieu doet dit project niet alleen. Vang de watermonsters is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner ASN Bank. Daarnaast dragen zeven waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank, de Unie van Waterschappen en het Dinamo Fonds bij.

ASN Bank investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Wij financieren en beleggen alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen die handelen met respect voor mens, dier en natuur. Ons doel is dat al onze beleggingen en financieringen in 2030 een netto positief effect moeten hebben op biodiversiteit. Waterkwaliteit heeft grote invloed op de biodiversiteit, daarom zijn we dit onderzoek met Natuur en Milieu gestart. Ga naar de website

Waterschappen:

In een gebied met 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven waaronder meer dan 1500 glastuinbouwondernemingen werkt Delfland aan schoon, gezond en levend water in al onze sloten, vaarten, (zwem-)plassen en grachten. Dat is belangrijk voor de mensen, de natuur en de biodiversiteit in ons gebied. Dat is een geweldige uitdaging en daaraan kan iedereen bijdragen. Waterbewustzijn is daarvoor een voorwaarde. Daarom doen wij mee. Ga naar de website

Waterschap Brabantse Delta heeft als één van de kerntaken het verbeteren van de kwaliteit van oppervlakte water. Daarom vinden wij het initiatief om een groot burgeronderzoek te starten om de waterkwaliteit van sloten en plassen te meten heel positief. Dit levert een positieve bijdrage aan de bewustwording, en werken we allemaal sámen aan schoon oppervlakte water. Ga naar de website

Rijnland werkt aan schoon en gezond water in plassen, meren, sloten en grachten. Om te zorgen dat er niet teveel afvalstoffen in het water terecht komen, kunnen we alle hulp gebruiken. Van boeren, bedrijven, en van inwoners. Laten we met elkaar ervoor zorgen, dat planten en dieren in balans blijven, zodat we kunnen blijven zwemmen, vissen of varen. Hou het water levend, en doe mee. Help ons de waterkwaliteit in beeld te brengen. Ga naar de website

Iedereen wil wonen, werken en recreëren in een prettige en schone leefomgeving, het oppervlaktewater in je eigen buurt hoort hier ook bij! Waterschap Rijn en IJssel wil daarom graag samen met inwoners aan de slag om daar voor te zorgen. Ga naar de website

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt voor droge voeten, schoon water en veilige dijken in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en Schoonhoven. Een gebied met de laagste polder van Nederland (-7m NAP), zo’n honderd gemalen, een landschap van veen en plassen en in de meest verstedelijkte delta van ons land. Voldoende schoon water is enorm belangrijk om hier veilig en aangenaam te wonen, werken en recreëren. Bovendien is voldoende schoon water hier onmisbaar voor de melkveehouderij, glastuinbouw en industrie. Ga naar de website

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdt de waterkwaliteit scherp in de gaten door regelmatig metingen uit te voeren en waar nodig stappen te nemen om de kwaliteit te verbeteren. Bewoners uit ons gebied kunnen ons daar sinds 2017 mee helpen. We zijn toen gestart met ‘Het Schone Waterexperiment’. Het Watermonstersonderzoek is een mooi vervolg hierop. Het geeft ons een nog breder inzicht; veel meer mensen kunnen nu metingen uitvoeren door ons hele gebied. Wil je meer weten over Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het werk dat wij doen? Kijk dan op onze website.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een water doorvoerend waterschap, we voeden andere waterschappen om het water in West Nederland zoet te houden en verzilting tegen te gaan. In ons gebied hebben we met verschillende thema’s te maken, zoals bodemdaling in het veenweide gebied, droogte op de Utrechtse Heuvelrug, faciliteren van de fruitteelt, en zowel landelijk als (toenemend) stedelijk gebied. Op het gebied van citizen science doen we naast de watermonsters ook projecten in Houten, Nieuwegein, Utrecht en Zeist, en meten we samen met agrariërs. Ga naar de website


Overige partners:

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is een bank van en voor de publieke sector met bijzondere aandacht voor water en duurzaamheid. De waterschappen zijn onze klanten én aandeelhouders en de kwaliteit van het oppervlaktewater is een van hun verantwoordelijkheden. We ondersteunen het project Vang de Watermonsters omdat we het belangrijk vinden dat iedereen, jong en oud, beseft dat schoon water geen vanzelfsprekendheid is en we dit samen moeten aanpakken. Ga naar de website

Jaarlijks ondersteunt het Dinamo Fonds projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor de biodiversiteit van insecten en vogels in de directe omgeving. Vang de Watermonsters is een aansprekend project waar alle inwoners van Nederland een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Zo kunnen we samen werken aan onze natuur en de biodiversiteit in het bijzonder. Lees op de website van Dinamo Fonds wat wij nog meer doen. Ga naar de website

Voor iedereen is schoon en gezond grond- en oppervlakte water van onschatbare waarde. In het werk van de waterschappen speelt het beschermen en verbeteren van de Nederlandse wateren daarom een centrale rol. Als Unie van Waterschappen ondersteunen wij dit initiatief, omdat wij denken dat het op een leuke manier bijdraagt aan het bewustzijn voor schoon water en onze natuur. Ga naar de website

Het Nederlands Instituut voor Ecologie is nauw betrokken bij Vang de watermonsters in de kleine wateren in Nederland. Vorig jaar hebben wij de wetenschappelijke controlemetingen uitgevoerd en dat doen wij in 2020 opnieuw. Hiermee helpen wij de burgeronderzoekers en Natuur & Milieu bij het goed duiden van de citizen science-resultaten. Ga naar de website